Advies Individuele Inkomenstoeslag, ook voor AOW-ers

Participatieraad, 4 juli 2018

 

Ter advisering aan de gemeenteraad voor de commissie van 4 juli 2018

Onderwerp

Vaststellen wijziging verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam 2017

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad door het volgende advies uit te brengen.

Vast te stellen het volgende:

Verordening tot wijziging van de “Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam 2017” vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2017 (Gemeenteblad 2017, 131316

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 5 Hoogte individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag bedraagt €. 238,00 voor alleenstaanden en €. 542,00 voor gezinnen.

Kennis te nemen van de volgende wijzigingen in de toelichting op artikel 5:

Artikel 5. Hoogte individuele inkomenstoeslag. De Inkomenstoeslag is een vast bedrag per persoon. Indien alleenstaanden en gezinnen in aanmerking komen een toeslag, krijgen zij €. 238,00 voor een alleenstaanden en € 542,00 voor een gezin. Een toeslag kan slechts een maal per jaar (periode van 12 maanden) worden aangevraagd.

Deze toeslag is voor iedereen die een minimuminkomen heeft van 130% van het minimum.

Ook personen met een AOW uitkering zonder aanvullend pensioen zouden hier aanspraak op moeten kunnen maken.

Medelanders met een onvolledige AOW, met een aanvulling tot AIO op bijstandsniveau die wordt uitbetaald door de S.V.B.

Personen met een AOW uitkering zonder aanvullend of een laag aanvullend pensioen in verzorgingshuizen kunnen hier aanspraak op maken.

Te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na de publicatie daarvan in het Gemeenteblad en terug tot 1 januari 2018.

Onderbouwing besluit

De Participatieraad is van mening dat mensen die AOW ontvangen ook recht hebben op de individuele inkomenstoeslag (llT) omdat er een grote groep is die onder de armoedegrens verkeert. Zij moeten veel eigen bijdragen betalen voor onder andere het C.A.K., medicijnen, fysiotherapie, pedicure, (suikerziekte) dieetkosten, schoenen en kleding die duurder kunnen zijn (als je in een rolstoel zit) voor huishoudelijke hulp, wijkverpleging, alarmknop, ect. Soms moet er ook een eigen bijdrage betaald worden voor het ziekenhuis. De bijzondere bijstand vergoedt deze eigen bijdragen niet.

De Participatieraad is van mening dat ontvangers met een AOW- uitkering in verzorgingshuizen ook recht hebben op de llT. Ook hier zitten gepensioneerden die op het minimum of net eronder vallen. Je houdt rond de €.350,00 over om vrij te besteden van je AOW. Maar het verzorgingshuis kan ook de was doen die al snel €. 90,00 kost per maand. Ook moet je geld voor spelletjes zelf betalen of koffie en thee dat niet in het pakket zit opgenomen.

De Participatieraad is van mening dat buitenlanders met een onvolledige bijstandsuitkering, betaald door de S.V.B. een llT moeten kunnen krijgen. Ook zij zitten onder de armoedegrens en hebben er recht op.

Individuele inkomenstoeslag in Amsterdam

Amsterdammers komen in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag als zij minstens 3 jaar (langdurig) een inkomen hebben dat lager is dan 120% van het sociaal minimum (laag inkomen) en als zij naar verwachting de komende tijd geen hoger inkomen zullen krijgen. De Participatieraad wil graag naar 130% van het minimum toe. Dan kunnen er meer mensen onder de regeling.

Dit alles kan betaald worden uit de pot algemene middelen. Deze pot is volgens de Participatieraad groot genoeg om dit uit te financieren. Ook kan de llT betaald worden uit de bijzondere bijstand. Zeer veel klanten hebben volgens WPI geen recht op bijzondere bijstand. Je krijgt hier vrijwel niets meer uit want je wordt alleen maar afgewezen en je moet naar de rechtbank toe om je gelijk te krijgen. Zelfs niet als je medische bewijzen hebt dat je er recht op hebt.

Voorstel Participatieraad:

De Participatieraad stelt voor om de inkomensgrens te verhogen naar 130% van het minimum en uit te betalen aan:

Alle mensen die een bijstandsuitkering hebben

Alle personen met een AOW uitkering zonder pensioen die thuis wonen en op of onder de armoedegrens zitten

Medelanders met een onvolledige AOW uitkering en een AIO aanvulling die uitbetaald wordt door de S.V.B.

Alle personen met een AOW uitkering zonder of met en klein aanvullend pensioen die in een verzorgingshuis zitten en op of onder de armoedegrens vallen.

Namens de Participatieraad,

Anke van der Vliet, secretaris