ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE REGELING VAKANTIE IN NEDERLAND

ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE REGELING VAKANTIE IN NEDERLAND

Aanleiding:

De Participatieraad meent dat een vakantie, zowel in het buitenland als in Nederland, goede effecten kan hebben op de geestelijke en fysieke gezondheid. Juist voor mensen zonder betaald werk kan een onderbreking van de dagelijkse routine verfrissend werken. Ook een lang weekeinde elders in Nederland kan positief werken op het gemoed van de klant.

De raad moedigt het houden van vakantie daarom aan, maar dit dient dan wel een echte vakantie, zonder enige verplichtingen te zijn. De regel dat de klant zich tijdens het verblijf in Nederland aan re-integratieverplichtingen en andere verplichtingen dient te houden, staat een echte vakantie in de weg. Verder ziet de raad praktisch bezwaren. De post bijhouden wordt tamelijk lastig als men in Groningen of Limburg verblijft.

In de beleidsvoorschriften WPI staat in Hoofdstuk 3.4.4.1 (Vakantie in Nederland) vermeld dat een cliënt van WPI kan besluiten in eigen land op vakantie te gaan. Daar staat tevens:

  • dat dit geen invloed heeft op de toegestane 28 dagen verblijf in het buitenland.
  • dat een vakantie in Nederland niet aan een termijn is gebonden, maar dat de klant zich tijdens vakantie in Nederland wel aan zijn bijstandsverplichtingen moet houden, zoals sollicitatieplicht, post bijhouden en op afspraken komen.
  • dat een vakantie in Nederland de re-integratieverplichtingen niet in de weg mag staan.

Wie een vakantie wil opgeven, kan dat digitaal doen via amsterdam.nl/veelgevraagd. Onder het kopje “Vakantie of verblijf in het buitenland doorgeven aan de gemeente” staat te lezen:

Als u in Nederland op vakantie gaat, dan moet u in twee gevallen vooraf toestemming vragen:

Als u deelneemt aan een re-integratie- of scholingstraject. U moet dan toestemming vragen aan uw werkgever of de organisatie die het traject verzorgt.

– Als u langer dan 28 kalenderdagen niet in Amsterdam bent. U moet dit bespreken met uw klantmanager.”

De raad vindt dat een vakantie c.q. verblijf elders in Nederland gelijk behandeld moet worden als een vakantie c.q. verblijf in het buitenland. De keuze is aan de klant waar hij zijn vrije weken wil besteden.

De raad vindt overigens 4 weken te weinig, maar beseft dat dit een regeling is uit de Participatiewet, waar de gemeente niet over gaat. De raad stelt voor om dit te compenseren met lange weekeinden, van vrijdagochtend t/m zondagavond. Als de klant een lang weekeinde weg wil en een afspraak heeft op vrijdag, kan deze alsdan worden verzet.

Overwegende het voorgaande adviseert de Participatieraad het volgende:

ADVIES:

  1. De beleidsvoorschriften te wijzigen, daarin opnemende dat een klant van WPI recht heeft op vier weken vakantie per jaar. Hij mag deze zowel in Nederland als in het buitenland opnemen. In beide gevallen dient hij deze vakantie op te geven bij WPI.
  2. Tijdens zijn vakantie vervallen alle verplichtingen van de klant, bijvoorbeeld re-integratieverplichtingen of sollicitatieplicht.
  3. Een klant heeft altijd recht op een lang weekeinde buiten Amsterdam. Onder lang weekeinde wordt verstaan de dagen vrijdag, zaterdag en zondag. Hij hoeft dit niet op te geven. Wel dient hij een eventuele afspraak op vrijdag te verzetten.
  1. De uitzonderingen, zoals vermeld onder amsterdam.nl/veelgevraagd, kunnen blijven zoals ze zijn.

Advies geschreven door Martin Brandwagt en Anke van der Vliet, Participatieraad Amsterdam, werkgroep Kwaliteit Dienstverlening.

Datum: 5 september 2018