Advies Proefplaatsingen

11-01-2017
Advies proefplaatsingen

De proefplaatsingen, zoals deze in de huidige praktijk uitgevoerd worden, blijken in strijd met landelijke en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik.

De proefplaatsing komt in artikel 10d van de Participatiewet voor en was bedoeld voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die in aanmerking komen voor loonkosten subsidie dan wel loonkostensuppletie. Gedurende de gratis proefplaatsing kon dan de loonwaarde en dus het subsidiebedrag worden vastgesteld.

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet, die vanaf de indiening op 5 juli 2016 toegepast mag worden is een geschikt alternatief voor de toepassing van de proefplaatsing tot stand gekomen. Er kan nu gedurende de periode die noodzakelijk is om de loonwaarde op de werkplek te meten een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% worden toegekend.

Voor de goede orde merken wij op dat in de artikelen over andere re-integratietrajecten steeds nadrukkelijk over additionele werkzaamheden gesproken wordt die niet verdringend mogen zijn en dat de proefplaatsing hier nooit aan kan voldoen, vanwege het feit dat tijdens een proefplaatsing de voor aanstelling beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd.

De proefplaatsing is in artikel 10d van de Participatiewet voorbehouden aan een werkgever, die voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

Een in het sociaal akkoord gemaakt beding dat de proefplaatsing ook voor andere doelgroepen van toepassing zou zijn hebben wij niet kunnen ontdekken.

In de beleidsregels van het Werkgevers Servicepunt staat:
Artikel 3f
Een proefplaatsing wordt voor de kandidaat zonder structureel functionele
beperkingen uitsluitend ingezet als er bij de werkgever nog twijfels zijn
over de geschiktheid van de kandidaat en de werkgever dit kan motiveren.

Dit betekent dat de baan eerst als betaalde baan moet zijn aangeboden en dat er in de loop van de sollicitatie een zekere mate overeenstemming moet zijn bereikt, maar dat er nog gemotiveerde twijfel overwonnen moet worden. Het kan dus nooit zijn dat de baan bij voorbaat uitsluitend als gratis proefplaatsing aangeboden was.

In de bijlage staan drie advertenties van het Werkgevers Servicepunt waarin bij voorbaat uitsluitend via een proefplaatsing begonnen kan worden. Deze druisen dus in ieder geval in tegen de eigen regels van het Werkgevers Servicepunt.

Daarnaast zien wij dat onze eerder geuite zorgen over verdringing door al te veel aanbod van gratis arbeidskrachten bewaarheid worden. In de praktijk blijkt het moeilijk om ondernemers te interesseren voor een perspectiefbaan. Daarvoor moeten de ondernemers eerst aan criteria voldoen, dan een opleiding aanbieden en dan ook nog een deel van de loonkosten zelf betalen. De proefplaatsingen zijn gratis en het Werkgevers Servicepunt neemt alle rompslomp over van de ondernemer.

Het idee om dan de gegadigden voor een perspectiefbaan dan eerst ook maar een proefplaatsing te laten doorlopen lijkt het paard achter de wagen spannen. Het was immers de bedoeling betaalde werkgelegenheid te creƫren.

Advies Proefplaatsing

Wij raden aan om de proefplaatsingen in de huidige vorm stop te zetten.
Voor de werknemers met een indicering van het UWV kan deze worden vervangen door een forfaitaire loonkostensubsidie gedurende de wettelijke proeftijd van een normale dienstbetrekking.
De forfaitaire loonkosten subsidie kan ook verleend worden indien iemand door het UWV gekeurd is voor een indicering garantiebaan, maar niet in het register is opgenomen, in het geval dat volgens het college de mogelijkheid bestaat dat via de praktijkroute alsnog de mogelijkheid bestaat, dat er loonkostensubsidie of andere steun nodig blijkt.
Voor bepaalde doelgroepen zoals 55+, statushouder of meer dan 24 maand werkzoekend, kunnen bij aanstelling in loondienst stimuleringssubsidies worden verleend afhankelijk van de duur van het contract. Het geeft de werknemer de normale werknemersrechten en loon en ook voor de gemeente zal dit voordeliger zijn.