ANTWOORD WPI OP ADVIES OV-COACH

Aan de leden van de Participatieraad

Datum 1.6 maart 2020

Behandeld door Werk, Participatie en Inkomen, Steven Lenselink

Onderwerp Reactie op ongevraagd advies Participatieraad inzake de OV-coach

 

Geachte leden van de Participatieraad,

Hierbij geef ik u, namens de directie Werk, Participatie en Inkomen, antwoord op uw ongevraagde advies (d.d. 6 november 2019) inzake de OV-coach.

De directie onderschrijft het belang van goed openbaar en aanvullend vervoer in Amsterdam om te kunnen participeren. In dat kader worden voorzieningen voor gratis openbaar vervoer (OV) en aanvullend openbaar vervoer (AOV) aangeboden en is onderzocht of gratis OV voor alle stadpashouders een optie is. Deze optie is echter te kostbaar gebleken. Daarnaast is het college van mening dat niet alle minima gratis OV nodig hebben en ook zelf in staat zijn om zich te verplaatsen (bijvoorbeeld per fiets). WPI voorziet, namens de gemeente, inwoners met een laag inkomen voor een aantrekkelijk tarief ook van een fiets.

De praktische invulling van het AOV en OV ligt buiten de invloedsfeer van de directie WPI en om die reden kan de directie zich niet uitspreken over inhoudelijke punten omtrent de OV-coach. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Vervoerregio Amsterdam. Daarnaast delen wij uw advies met de afdeling Zorg binnen de gemeente, inzake de lokale inclusie agenda.

Wel is de directie enthousiast over de hulp die de OV-coach mensen biedt bij het zelfstandig reizen per OV, aangezien dit mensen helpt om te participeren in de samenleving. Daarnaast heeft de gemeenteraad in oktober 2019 (in het beleidskader Armoede en schulden 2019-2022) besloten dat de bijdrage voor minima voor AOV en een abonnement op het reguliere OV voor oudere minima elkaar niet meer hoeven uit te sluiten. Hiermee maakt de gemeenteraad het makkelijker en betaalbaarder voor een grote groep oudere minima om, in plaats van aanvullend openbaar vervoer, het reguliere openbaar vervoer te gebruiken. De precieze invulling van dit besluit wordt nader uitgewerkt in het komende jaar.

 

lk hoop u hiermee goed geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Renger Visser,

Directeur Inkomen

Werk, Participatie en Inkomen