ADVIES INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Datum : 9 mei 2017 Wij vinden het een positieve gedachte dat iedere Amsterdammer meetelt in de stad. Wij zien in de stad echter vele Amsterdammers die nauwelijks kunnen meedoen en langdurig moeten rondkomen van een uitkering. Voor de huidige Participatiewet was er voor deze Amsterdammers een mogelijkheid om in aanmerking te komen …

Reactie College van B&W op zwartboek vakantiegeld

Aan de leden van de Participatieraad Weesperstraat 113 1018 VN Amsterdam Datum 21 maart 2017 Kopie aan Raadscommissie Werk & Economie Bijlage Onderwerp Reactie op Zwartboek Vakantiegeld van de Participatieraad Geachte mevrouw KaIlan en mijnheer De Vries, Allereerst wil het College de Participatieraad bedanken voor het opstellen en actief agenderen van het Zwartboek …

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD: TE VEEL KINDEREN LEVEN IN ARMOEDE

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep …

Advies Perspectiefbanen

ADVIES PERSPECTIEFBANEN Participatieraad, 8 MAART 2017 Advies met betrekking tot de Procesevaluatie Perspectiefbanen: opnieuw helder denken over een nieuwe regeling Voor ons ligt de Procesevaluatie Perspectiefbanen, opgesteld na het eerste jaar van een driejarige onderzoeksperiode. Het aantal plaatsingen en de te verwachten mogelijke plaatsingen valt erg tegen. Wij willen bezien of het mogelijk …

Advies misleidende advertenties

11-01-2017 Advies misleidende advertenties Aanleiding In twee advertenties in het blad Werkwoord, dat in Amsterdam naar alle ontvangers van een uitkering wordt toegezonden wordt valselijk de indruk gewekt dat er een baan wordt aangeboden, waarvoor stevige selectiecriteria gelden, terwijl het in werkelijkheid om onbetaalde trajecten gaat. 1. Beide gevallen zijn een ernstige vorm …

Advies Proefplaatsingen

11-01-2017 Advies proefplaatsingen De proefplaatsingen, zoals deze in de huidige praktijk uitgevoerd worden, blijken in strijd met landelijke en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik. De proefplaatsing komt in artikel 10d van de Participatiewet …