Advies Individuele Inkomenstoeslag, ook voor AOW-ers

Participatieraad, 4 juli 2018   Ter advisering aan de gemeenteraad voor de commissie van 4 juli 2018 Onderwerp Vaststellen wijziging verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam 2017 De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad door het volgende advies uit te brengen. Vast te stellen het volgende: Verordening tot wijziging van de …

Advies naar aanleiding van enquête Bejegening cliënten

 Advies naar aanleiding van enquête Bejegening cliënten WPI 2017/2018   Aanleiding advies De Participatieraad heeft in de maanden november 2017 t/m januari 2018 een online enquête gehouden over de bejegening van cliënten van de Participatiewet in Amsterdam. De enquête sloot op 1 februari 2018. Uitkomsten Significante uitkomsten van de enquête: a. Enquête, vraag …

Advies Transitieplan Activering

De Participatieraad heeft op 11 september 2017 het concept Transitieplan Activering besproken. De Raad vindt de nieuwe aanpak grensverleggend en in de goede richting. Door het verruimen van de dienstverlening aan mensen die zichzelf kunnen verzorgen, niet dakloos zijn en die niet intensief begeleid willen en hoeven te worden, kan capaciteit worden vrijgemaakt …

ADVIES INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Datum : 9 mei 2017 Wij vinden het een positieve gedachte dat iedere Amsterdammer meetelt in de stad. Wij zien in de stad echter vele Amsterdammers die nauwelijks kunnen meedoen en langdurig moeten rondkomen van een uitkering. Voor de huidige Participatiewet was er voor deze Amsterdammers een mogelijkheid om in aanmerking te komen …

Advies Perspectiefbanen

ADVIES PERSPECTIEFBANEN Participatieraad, 8 MAART 2017 Advies met betrekking tot de Procesevaluatie Perspectiefbanen: opnieuw helder denken over een nieuwe regeling Voor ons ligt de Procesevaluatie Perspectiefbanen, opgesteld na het eerste jaar van een driejarige onderzoeksperiode. Het aantal plaatsingen en de te verwachten mogelijke plaatsingen valt erg tegen. Wij willen bezien of het mogelijk …

Advies misleidende advertenties

11-01-2017 Advies misleidende advertenties Aanleiding In twee advertenties in het blad Werkwoord, dat in Amsterdam naar alle ontvangers van een uitkering wordt toegezonden wordt valselijk de indruk gewekt dat er een baan wordt aangeboden, waarvoor stevige selectiecriteria gelden, terwijl het in werkelijkheid om onbetaalde trajecten gaat. 1. Beide gevallen zijn een ernstige vorm …

Advies Proefplaatsingen

11-01-2017 Advies proefplaatsingen De proefplaatsingen, zoals deze in de huidige praktijk uitgevoerd worden, blijken in strijd met landelijke en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik. De proefplaatsing komt in artikel 10d van de Participatiewet …