Advies Perspectiefbanen

ADVIES PERSPECTIEFBANEN Participatieraad, 8 MAART 2017 Advies met betrekking tot de Procesevaluatie Perspectiefbanen: opnieuw helder denken over een nieuwe regeling Voor ons ligt de Procesevaluatie Perspectiefbanen, opgesteld na het eerste jaar van een driejarige onderzoeksperiode. Het aantal plaatsingen en de te verwachten mogelijke plaatsingen valt erg tegen. Wij willen bezien of het mogelijk …

Advies misleidende advertenties

11-01-2017 Advies misleidende advertenties Aanleiding In twee advertenties in het blad Werkwoord, dat in Amsterdam naar alle ontvangers van een uitkering wordt toegezonden wordt valselijk de indruk gewekt dat er een baan wordt aangeboden, waarvoor stevige selectiecriteria gelden, terwijl het in werkelijkheid om onbetaalde trajecten gaat. 1. Beide gevallen zijn een ernstige vorm …

Advies Proefplaatsingen

11-01-2017 Advies proefplaatsingen De proefplaatsingen, zoals deze in de huidige praktijk uitgevoerd worden, blijken in strijd met landelijke en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik. De proefplaatsing komt in artikel 10d van de Participatiewet …

Advies naar aanleiding van onderzoek vakantiegeld

Datum: 21 september 2016 Cliënten mogen nooit meer aflossen dan hun aflossingscapaciteit. De beslagvrije voet is heilig en moet te allen tijde gerespecteerd worden. Voordat wordt overgegaan tot het inhouden van het vakantiegeld, moet dus eerst bekeken worden of er nog wel aflossingscapaciteit bestaat. Is dat niet het geval, dan moet de cliënt …

Advies uitbreiding bestaande pc-regeling

Datum : 8 juni 2016   De Participatieraad is benaderd door Akros Taal om hen te ondersteunen bij een voorstel om de bestaande regeling PC-Voorziening voor middelbare scholieren uit te breiden naar nieuwe Amsterdammers die verplicht moeten inburgeren. Akros heeft hierover zelf reeds een brief geschreven aan de Wethouder. Wij hebben als Participatieraad …

Advies Toegankelijkheid Communicatie

1. De gemeente Amsterdam maakte haar website onbeperkt toegankelijk. 2. De gemeente Amsterdam richt de door haar gebruikte tekst en opmaak voor digitale en documentatie/folders en of anders zo in , dat deze voor een ieder toegankelijk en de tekst begrijpelijk is. 3. De gemeente Amsterdam maakt informatie die telefonisch wordt gegeven voor …

Advies collectieve ziektekostenverzekering 2017

Betreft: De Collectieve ziektekostenverzekering, zoals aangeboden door de gemeente Amsterdam in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wat vooraf ging: Op 5 april 2016 heeft er een eerste overleg plaats gehad op de Weesperstraat 113 over de collectieve ziektekostenverzekering voor 2017. Bij dit gesprek waren van de Participatieraad aanwezig Anke van der Vliet, Jade …