GEVRAAGD ADVIES OVER WIJKTEAMS

GEVRAAGD ADVIES OP BESLUIT WIJKTEAMS VAN MORGEN INRICHTING

BUURTTEAMS SOCIAAL

 

Januari 2020

 

 

 

Aanleiding:

In juli 2019 kreeg de Participatieraad het verzoek om te adviseren op een gemeentelijk besluit betreffende de inrichting van de wijkteams sociaal. De Participatieraad was op dat moment in reces, maar heeft vanwege het belang van de wijkteams een concept advies ingediend.

Hierbij dient de Participatieraad een definitief advies in.

 

 

Visie Participatieraad

De Participatieraad onderschrijft de intentie om armoede in Amsterdam niet door gemeentelijk beleid in de hand te werken en als het toch optreedt, vroeg te signaleren. Laagdrempeligheid ziet de raad als uiterst positief. De raad vindt het wijkteam een goed middel om zorg en maatschappelijke ondersteuning dichter bij de burger te brengen. Ook de samenwerking tussen zorg, onderwijs, woningcorporaties, GGZ, etc. ziet de raad als positief.

De Participatieraad staat welwillend tegenover het plan om armoede in Amsterdam niet zelf in de hand te werken en als het toch optreedt vroeg te signaleren. Een specifieke rol voor dit signaleren ligt bij de nieuwe wijkteams. Hier zouden professionals in zorg en welzijn vroegsignaal-informatie moeten uitwisselen.

Verder merkt de raad op dat zij naar aanleiding van een concrete uitwerking van de geschetste Wijkteams graag nader zal adviseren.

 

Advies:

  1. De Participatieraad denkt dat de opzet van de wijkteams kan slagen, maar waarschuwt voor de ingewikkelde samenwerking tussen instanties. Wat dat betreft kan het falen van de Jeugdzorg in diverse regio’s in Nederland als slecht voorbeeld gelden. Te veel instanties die elkaar tegen werken, met uiteindelijk het verkeerde resultaat; dat gevaar ligt ook bij de buurtteams op de loer.

 

  1. De Participatieraad wijst op de uiterst ingewikkelde problematiek waarmee veel zorgbehoevende burgers te maken hebben. Schulden, laag inkomen, slechte gezondheid, overlast van buren, taalachterstand, problematische verslaving, klein sociaal netwerk of helemaal geen netwerk; bij sommige burgers van Amsterdam komen meerdere problemen voor. Het vergt veel geduld en kennis om iets aan deze problematiek te doen.

 

  1. De Participatieraad vraagt bij deze extra aandacht voor verwarde en overlast veroorzakende personen. Zij zijn vaak moeilijk benaderbaar en niet zelden zorgmijdend.

 

  1. De Participatieraad merkt in zijn contacten met Amsterdammers dat veel burgers het vertrouwen in de overheid hebben verloren. Om dit terug te winnen, kan gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigen. Deze kunnen een brug slaan tussen de overheid en de wantrouwende burger. Ervaringsdeskundigen mogen niet “vrijwillig” of in een “re-integratietraject” worden ingezet. En ook niet in tijdelijke banen, maar in duurzame voltijdsbanen met opleidingsfaciliteiten. Uitgangspunt moet zijn: MBO+ werk en denkniveau; 130% van het minimum-maandloon.

 

  1. De Participatieraad heeft in oktober 2017 zes kernwaarden opgesteld, die bij de bejegening van burgers door de overheid in acht genomen dienen te worden. De Participatieraad noemt ze nogmaals:

a. Klantvriendelijkheid

b. Betrokkenheid

c. Rechtvaardigheid

d. Respect

e.Vertrouwen

f. Barmhartigheid

 

  1. Wij maken ons zorgen om de vorming van nieuwe privacygevoelige informatie, met name ten aanzien van de sociaal-zwakkeren. Hoe wordt de vroegsignalering vormgegeven? Met een database die voldoet aan de applicatie- eisen en privacy-eisen van het gemeentelijk beleid? Met een lokaal (gedeeld) spreadsheetje In een boekje, waarvoor een kluis aanwezig is ? We hebben in de plannen nog geen besluiten of aanwijzingen gevonden die de privacy van de betrokken Amsterdammers recht doen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente met wet- en regelgeving de privacy van burgers borgt en hierover de burgers informeert met openheid en transparantie. In dit specifieke geval met expliciet privacy-beleid en naleving in de uitvoering.

 

  1. In verband met het VN-verdrag voor gehandicapten van 2007 wijst de raad op personen met een beperking, zoals dyslectici, blinden en slechtzienden, slechthorenden en doven, mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze personen zal een specifieke benadering moeten worden gekozen, die aansluit bij het lees-, belevings, -en spraakniveau. Verder is het volgens de raad aan te bevelen dat in elk stadsdeel op zijn minst één wijkteam is met een doventolk dan wel een hulpverlener die gebarentaal beheerst.

 

Als vastgesteld door de plenaire vergadering van de Participatieraad van 22 januari 2020.

 

Participatieraad, namens deze,

Martin Brandwagt,

Erik Vallenduuk