ONGEVRAAGD ADVIES: VAN AANVULLEND NAAR REGULIER OPENBAAR VERVOER/OV-COACH

ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFEND GEMEENTELIJKE BELEIDSKADER UITVOERING/ONDERSTEUNING: VAN OV-COACH VAN HET AANVULLEND VERVOER NAAR HET REGULIER OPENBAAR VERVOER

November 2019

Aanleiding:

Nadat vele positieve signalen die bij de Participatieraad Amsterdam (hierna te noemen: de raad), over de OV-Coach zijn binnengekomen, wil de raad hiervoor een ongevraagd advies inbrengen.

Visie raad: OV-Coach biedt ondersteuning dan wel trainingen aan om van het aanvullend openbaar vervoer over te stappen naar het regulier openbaar vervoer

De raad is van mening dat de OV-Coach als succesvol kan worden bestempeld. Meer dan 175 reizigers die gebruik maakten van vormen van doelgroepenvervoer werden door OV-Coaches (studenten, vrijwilligers) in het OV begeleid. Hiermee is een grote stap gezet, door reizigers, om beter te kunnen participeren en om te reizen op eigen kracht, wanneer en waar zij dat willen.

De reizigers die zich voor OV-coach hebben aangemeld, werden hierbij bijgestaan door vrijwilligers met een sociale opleiding op HBO niveau en MBO 4. Daarnaast wordt medewerkers van de verschillende convenantpartners de mogelijkheid geboden als OV-coach actief te worden en een bijdrage te leveren. Alle vrijwilligers hebben een VOG en worden begeleid in de opleiding door de OV-coach.

De gemeentelijke borging van de OV-coach

De opdrachtgever voor het OV is de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio wil de OV-coach in 2020 continueren en uitrollen naar alle gemeenten in de Vervoersregio.

De opdrachtgever voor het AOV is de gemeente Amsterdam. OV-coach verzorgt een begeleiding van AOV naar OV en bevindt zich er tussenin. Dit is een reden om de OV-coach zowel bij de Vervoersregio als de gemeente Amsterdam goed te borgen. De OV-coach zorgt voor een verduurzaming in het vervoer en is daarbij kostenbesparend in AOV. Voorts kan het als een nieuwe voorliggende voorziening voor AOV worden aangeboden.

De Lokale Inclusie Agenda, die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag, biedt voor gemeentelijke borging een goede gelegenheid. Daarin kan Amsterdam een voorbeeld neerzetten als één van de 25 VNG-koplopergemeentes.

OV en AOV

Het OV en het AOV zijn nog te veel twee gescheiden werelden. Voor reizigers van het AOV zou het van grote meerwaarde zijn als zij OV en AOV kunnen combineren.

OV-coaches kunnen op OV-knooppunten overstappen tussen AOV en OV en omgekeerd begeleiden. Dit is een dienst die misschien bij de AOV-vervoerders kan worden ondergebracht. In de toekomst kan deze dienst ook in de contractvorming tussen gemeente en AOV-vervoerder worden opgenomen.

Prijs OV en AOV

Van veel reizigers krijgen wij als raad signalen dat het OV duurder is dan het AOV. Dit is geen aanmoediging voor gebruik van het OV. De gemeente zou houders van een Stadspas alvast kunnen compenseren door aan de Stadspas een gratis AOV/OV vervoersbewijs te hangen.

ADVIES

1. De gemeente dient te zorgen voor borging van het OV-coachtraject aan gemeentelijke kant, door

a. De OV-coach op te nemen in de Lokale Inclusie Agenda

b .de OV-coach mee te nemen als dienst/voorziening in de komende aanbestedingen van het AOV

c.er voor te zorgen dat reizen in het reguliere openbaar vervoer niet duurder is dan het AOV

d.de Stadspas als vervoersvoorziening in te zetten.

2. De gemeente dient een vaste koppeling te maken voor een OV-coach in de uitvoering zowel aan het aanvullend- als het regulier openbaar vervoer.

3. De gemeente dient van de OV Coach een reguliere baan te maken, waarbij een passende opleiding behoort.

4. Alle betrokkenen bij de OV-coach dienen in het bezit te zijn van een VOG.

5. Maak van de opleiding OV-coach een echte opleiding waarbij een landelijk geldend diploma behoort (niveau MBO-4).

6. De opgeleide OV-coachen inzetten bij het verstrekken van informatie aan alle reizigers op stations/haltes vooral bij knelpunten. Opgeleide OV- coachen kunnen heel goed worden ingezet bij knelpunten, aangezien zij beschikken over empathie en weten veelal wat er zich afspeelt bij omleggingen, van routes van tram/bus en of trein.

7. Voor OV-coachen kunnen tevens ervaringsdeskundigen in worden gezet, nadat zij de opleiding hebben gehad, alsmede werknemers die enkele uren arbeid kunnen verrichten.

8. De inzet van de OV-coach mag niet ten koste gaan van het aanvullend OV. Klanten moeten terug kunnen keren naar aanvullend OV als regulier OV niet passend blijkt.

Als vastgesteld door plenaire vergadering van de Participatieraad d.d. 6 november 2019.

Participatieraad Amsterdam, namens deze

Ton Arendse

6 november 2019