ANTWOORD OP ADVIES TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Geachte leden van de Participatieraad Amsterdam, Dank u hartelijk voor uw advies over de voortgangsrapportage toegankelijkheid 2020. Op 9 september 2020 is aan u advies gevraagd over de conceptversie van de voortgangsrapportage toegankelijkheid 2018. Op 30 oktober 2020 heeft u een reactie gegeven. Uw advies en deze reactie worden aan de raadscommissie Zorg, …

ANTWOORD WPI OP ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Datum 30 november 2020 Advies ontvangen op 30 oktober 2020 Reactie op advies onafhankelijke cliëntondersteuning van de Participatieraad Geachte leden van de Participatieraad, Op 30 oktober 2020 ontvingen wij uw advies op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hartelijk dank voor uw werkzaamheden die u hebt verricht. Met deze brief willen wij op uw advies reageren. De …

ONGEVRAAGD ADVIES: TIEN PUNTEN TER VERBETERING VAN DE POSITIE VAN AMSTERDAMSE MINIMA

Participatieraad 2020 – Tien Punten ter Verbetering   Ongevraagd advies, oktober 2020   Aanleiding voor dit advies Tijdens de externe evaluatie van de Participatieraad was een advies van de raad aan de wethouder om de raad tien punten ter verbetering van de positie van cliënten van de Participatiewet te vragen. Tijdens een telefonisch …

GEVRAAGD ADVIES: ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Participatieraad 2020 – ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING Gevraagd advies, oktober 2020     Aanleiding voor dit advies/ achtergronden Op 5 oktober 2020 werd de Participatieraad gevraagd om te adviseren op het onderwerp Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Participatieraad is eind 2019 gevraagd om mee te denken over een publiciteitscampagne bij de stichting MEE Amstel en Zaan. …

GEVRAAGD ADVIES: TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Gevraag advies over Toegankelijkheid en inclusie Oktober 2020     Aanleiding advies Op 4 september is de Participatieraad gevraagd advies te geven op het onderwerp Toegankelijkheid en inclusie. De raad adviseert bij deze.   ADVIES Paragraaf 2.5. Werk. Participatie, Inkomen en Armoede: Werknemers in een sociaal bedrijf en die aangewezen zijn op ongeschoold …

ANTWOORD WPI OP ADVIES OV-COACH

Aan de leden van de Participatieraad Datum 1.6 maart 2020 Behandeld door Werk, Participatie en Inkomen, Steven Lenselink Onderwerp Reactie op ongevraagd advies Participatieraad inzake de OV-coach   Geachte leden van de Participatieraad, Hierbij geef ik u, namens de directie Werk, Participatie en Inkomen, antwoord op uw ongevraagde advies (d.d. 6 november 2019) …

ANTWOORD WETHOUDER ZORG OP ADVIES MANTELZORG

Aan Participatieraad Amsterdam, Jodenbreestraat 25, cluster 3F1011 NH Amsterdam Datum 1 mei 2020 Behandeld door Reinier Muusse Onderwerp Ongevraagd advies over mantelzorgondersteuning Geachte leden van de Participatieraad, Met deze brief reageer ik graag, als wethouder Zorg, op uw advies van 15 november 2019 over mensen met een Participatiewet uitkering die mantelzorg verlenen aan …

GEVRAAGD ADVIES OVER WIJKTEAMS

GEVRAAGD ADVIES OP BESLUIT WIJKTEAMS VAN MORGEN INRICHTING BUURTTEAMS SOCIAAL   Januari 2020       Aanleiding: In juli 2019 kreeg de Participatieraad het verzoek om te adviseren op een gemeentelijk besluit betreffende de inrichting van de wijkteams sociaal. De Participatieraad was op dat moment in reces, maar heeft vanwege het belang van …

GEZAMENLIJK ADVIES 3D-RADEN OVER MANTELZORG

GEZAMENLIJK ADVIES 3D-RADEN OVER MANTELZORG     Aan:   Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam T.a.v. Mevr. S. Kukenheim, wethouder Zorg AMSTERDAM   Amsterdam, 28 november 2019     PARTICIPATIERAAD   Visie Participatieraad: De Participatieraad is van mening dat mantelzorg een welkome aanvulling is op het reguliere zorgaanbod. Het strookt met het …

REACTIE PARTICIPATIERAAD OP BRIEF WETHOUDER MOORMAN

REACTIE PARTICIPATIERAAD OP BRIEF WETHOUDER MOORMAN   Betreft: reactie van de themagroep Participatie op brief van wethouder Moorman van Onderwijs, Armoede en Inburgering. Deze brief is een reactie op het gevraagd advies van de Participatieraad van juli 2019 betreffende het Gemeentelijk Beleidskader Armoede en Schulden 2019-2022. Dit advies in medio juli opgestuurd naar …