Links

GEMEENTELIJKE REGELINGEN AMSTERDAM

1. Uitkering

Een Bijstandsuitkering (formeel: Participatiewetuitkering) vraagt u aan bij de gemeente. U kunt altijd terecht bij het sociaal loket in het stadsdeelkantoor van uw stadsdeel.

Een bijstandsuitkering kunt u ook digitaal aanvragen, bij:

www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Verder kijken bij Werk en Inkomen, daarna bij Uitkeringen.

2. Aanvullende regelingen

Naast een uitkering is het vaak mogelijk om een beroep te doen op een aanvullende gemeentelijke regeling, bijvoorbeeld de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (Rtm) voor chronisch zieken en gehandicapten of de PC-regeling voor ouders met schoolgaande kinderen. Deze regelingen zijn allen te vinden onder:

www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Verder kijken bij Werk en Inkomen, daarna bij Hulp bij laag inkomen.

Alle brochures van de gemeente Amsterdam over de Particpatiewet, bijstandsuitkering en aanvullende regelingen zijn te vinden onder:

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/brochures-werk/

3. Maatschappelijke zorg.

Het aantal organisaties dat zich bezig houdt met de maatschappelijke zorg in Amsterdam is te groot om op te noemen. Voor alle zorgvragen, zie: www.socialekaart.amsterdam.nl

LANDELIJKE REGELINGEN

De sociale zekerheid in Nederland is ingedeeld in sectoren. De Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Jeugdzorg worden verzorgd door de gemeente. Voor andere uitkeringen en voorzieningen kunt u terecht bij landelijke organisaties.

1. Voor een Werkloosheidsuitkering (WW), een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), een Ziektewetuitkering (ZW) of uitkeringen bij zwangerschap, ofwel de werknemersverzekeringen, gaat u naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zie www.uwv.nl.

In Amsterdam is er één vestiging van het UWV. Deze zit aan de Delflandlaan nr. 3-5.

2. Voor AOW, Kinderbijslag,  Persoonsgebonden Budget, de Wet Langdurige Zorg en de Algemene Nabestaandenwet (ANW), ofwel de Volksverzekeringen, gaat u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zie www.svb.nl.

3. Belangrijke regelingen voor minima zijn de Toeslagen van de Belastingdienst, zoals de Huurtoeslag, de Zorgtoeslag en het Kindgebonden Budget. Voor meer informatie en aanvragen gaat u naar:

www.belastingdienst.nl.

Verder kijken bij Toeslagen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES/ RECHTSHULP

Bij aanvragen van uitkeringen en ook daarna kan er veel mis gaan. Het is goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. U hebt lang niet altijd een dure advocaat nodig. Zo verwijst de Participatieraad, die niet bevoegd is tot het behartigen van individuele zaken, regelmatig mensen door naar de Amsterdamse Bijstandsbond. Deze geeft gratis advies en kan ook een gerechtelijke procedure starten.

1. Voor spreekuren en adres van de Bijstandsbond, zie www.bijstandsbond.org.

2.Uw vakbond kan u helpen bij uitkeringszaken. Zo heeft de FNV een speciale afdeling voor uitkeringsgerechtigden. Zie: www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/uitkeringsgerechtigden.

3.Voor daklozen-en thuislozen bestaat een hele reeks aan organisaties in Amsterdam. Voor adressen  zie de Sociale Kaart van Bureau Straatjurist: www.straatjurist.nl/sociale-kaart.

4. Voor huurrecht, zie www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/huurrecht

5. Voor gratis rechtshulp, zie www.rechtswinkelamsterdam.nl

6. Voor ouderen bestaan meerdere bonden. De bekendste zijn de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) en de Katholiek/Protestantse Ouderenbond (KBO-PCOB).

7. Voor zaken betreffende wonen, zie de organisatie !WOON (voorheen Amsterdams steunpunt wonen), www.wooninfo.nl

8. U hebt als cliënt van sociale zekerheid recht op onafhankelijke ondersteuning. Meer informatie is te vinden op www.deondersteunersvanamsterdam.nl