REPLIEK OP ANTWOORD B&W OP ADVIES TOEGANKELIJKHEID

REPLIEK OP REACTIE WETHOUDER KUKENHEIM INZAKE ADVIES TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Amsterdam, 21 januari 2021

Beste mevrouw Kukenheim,

Bij deze ontvangt u de repliek op uw reactie inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning.

Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 24 november 2020.

De Participatieraad excuseert zich voor de late datum van deze repliek. De raad heeft ruim een maand niet kunnen beschikken over een kantoor in verband met de coronamaatregelen.

Ad 1.

Er moet één CAO komen voor mensen die werkzaam zijn waarbij passende arbeid wordt verricht in gemeentelijk dienstverband.

Voor mensen die die passend werk bij reguliere bedrijven hebben dient de CAO te gelden als inkomen met eventuele aanvulling van loonsubsidie. Er moet een prikkel naar werkgevers worden gegeven om mensen die passend werk hebben in loondienst te nemen en te houden. Het loon van werknemers die passend werk nodig hebben mag niet lager zijn dat van werknemers die geen passend werk nodig hebben.

Ad 2.

Het gaat niet om de ouders die aangewezen zijn op sociaal werk, maar om het kind. Dit kind is vaak erg afhankelijk van zijn ouders. Indien deze komen te overlijden, is het zaak dat het kind – die overigens meestal meerderjarig is – in een vertrouwde huiselijke omgeving kan blijven. Het overlijden van de ouders is al traumatiserend, een te snelle verhuizing komt daar nog bovenop. Indien het blijven in de woning van ouder onwenselijk zou zijn, bijvoorbeeld omdat deze woning alsdan veel te groot voor één persoon zou zijn, dan is maatwerk zeker op zijn plaats. Onder maatwerk verstaat de Participatieraad dat een verhuizing in overleg met de overgebleven persoon en zijn eventuele begeleider wordt aangeboden. Kosten die uit dergelijke verplichte verhuizingen voortvloeien, hierbij zou zeker een vergoeding op zijn plaats zijn. Ook de nieuw aangeboden woning moet wel in overeenstemming zijn met de huurder en niet gedwongen worden om de aangeboden woning in al zijn vormen te accepteren. Ook de hoogte van de huur moet in aanmerking worden genomen. Denk hierbij ook aan het energielabel.

Ad 4.

Geen opmerkingen

Ad 5.

De Participatieraad onderschrijft de doelstelling ‘Iedereen doet mee’. De praktijk is helaas vaak anders. Lang niet iedereen doet volwaardig mee aan de Amsterdamse samenleving. Om niet in semantische discussies te verzanden, wil de Participatieraad het verzoek om een nieuwe term te gebruiken laten vallen en spreekt de Participatieraad de wens uit dat de gemeente alles op alles zet om iedereen te laten participeren.

Om de gebruikte termen die door de gemeente wordt gebruikt, zou dan wel gelijkgesteld moeten woorden aan onbeperkt toegankelijk. Zodat de termen als uitgangspunt gelijk qua inhoud zijn en dus niet kunnen afwijken van elkaar.

Dan gaat het niet alleen om fysieke toegankelijkheid maar ook de digitale weg moet toegankelijk worden. De website zou onbeperkt toegankelijk moeten zijn. Aangereikte documenten zouden in het juiste lettertype moeten worden aangeboden, namelijk Arial 12pt, dit is goed leesbaar voor software voor blinden en slechtzienden.

Ad 6.

De Participatieraad is verheugd met de toevoeging van de toelichting over het VN-verdrag aan de voortgangsreportage. Ook het niet gebruiken van de termen ‘mindervaliden’ en ‘invaliden’ juicht de Participatieraad toe.

De Participatieraad wil echter benadrukken dat de termen ‘gehandicapt’ en ‘mensen met een beperking’ door velen al zeer denigrerend worden ervaren. Feitelijk heeft ieder mens een beperking. Een professor aan de universiteit kan een hele slechte timmerman zijn, toch spreken we bij hem niet van iemand met een beperking. Zo ver er sprake is van drempels, dienen die weggenomen te worden.

Ook zou daarbij de termen laag- dan wel hoogopgeleid ook niet meer worden gebruikt hoeven worden.

Bij het VN-verdrag zou er een het woord handicap dan wel gehandicapt weg gelaten kunnen worden door gewoon de beschrijving van het probleem te beschrijven, zoals: visueel gehandicapt in slechtziendheid en blindenmensen; dit is op zich erg duidelijk.

Ad 7.

De Participatieraad wordt graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Ad 8.

De Participatieraad wordt graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

De gemeente zou zich actiever kunnen inzetten om scholen passend onderwijs aan te bieden, door de subsidie aan dit onderwerp op te hangen.

Ad 9.

De Participatieraad wordt graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Ad 10.

De Participatieraad wordt graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Ad 11.

De Participatieraad wordt graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Ad 12. en 13.

Planologisch is Amsterdam inderdaad een lastige stad om iedere verkeersdeelnemer een prettige reis te garanderen. De Participatieraad is geen voorstander van een Le Corbusier-achtige stadsinrichting, maar denkt dat met een autoluwe stad al een grote verbetering bereikt kan worden. Zeker het deel binnen de ring A-10 en nog veel meer het deel binnen de Singelgracht zijn in feite ongeschikt voor alle verkeersdeelnemers. Hier dienen scherpe keuzes gemaakt te worden. De Participatieraad juicht de plannen van de gemeente op dit punt dan ook toe.

De vele verkeerslichten voor ouderen dan wel voetgangers met minder of geen gezichtsvermogen die afhankelijk zijn van een rateltikker, is niet als vooruitgang te benoemen, daar de slechtziende dan wel blindenpersoon naar een knop moet zoeken om de werking daarvan “op te roepen”, waarbij veelal voorkomt dat deze niet werkt. Het blijkt ook bij het melden van een storing daaraan, dat dit een aparte afdeling is, dus niet inclusie. Ook duurt het soms dagen dat een dergelijke storing duurt alvorens deze opgelost is en komt het ook regelmatig voor dat dezelfde verkeerslichten niet werken. De rateltikker zou een vast onderdeel van het verkeerslicht moeten zijn zodat deze automatisch werkt en er dus niet naar een “kwetsbare” bedieningsknop gezocht hoeft te worden , die ook nog eens op verschillende hoogte zit bij de palen.

De Participatieraad wacht uw eventuele dupliek graag af.

Met vriendelijke groet,

Ton Arendse

Martin Brandwagt

Participatieraad Amsterdam