EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF

EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF

Aanleiding:

Dit is het eerste advies inzake de beleidsbrief Armoedebestrijding en het Beleidskader Taaloffensief. De Participatieraad zal in oktober 2018 een tweede, uitgebreid advies geven.

1. De Participatieraad onderschrijft de uitgangspunten van zowel de beleidsbrief Armoedebestrijding als het Beleidskader Taaloffensief.

2. De Participatieraad vindt de doelstellingen van het Beleidskader Taaloffensief erg ambitieus en verwacht niet dat deze voor 100 procent gehaald zullen worden. Het streven om zoveel mogelijk mensen te bereiken, daar kan de raad zich volledig in vinden.

3. De Participatieraad vindt taalniveau B1 tamelijk hoog en verwacht dat veel cliënten van de Participatiewet dit niet zullen halen. Het mag nooit een reden zijn om een cliënt een uitkering te weigeren. Wat dat betreft is de raad het eens met het beleid van B&W om soepel om te gaan met de Taaleis uit de Participatiewet.

4. Op bijzondere scholen is te weinig aandacht voor taal. De scholieren worden niet gemotiveerd om hun taalniveau te verhogen.

5. Sociale firma’s kunnen worden ingezet voor gehandicapten. Hier kunnen ze werkervaring opdoen voor het minimumloon.

6. De Participatieraad ziet een groeiende kloof tussen gezonde cliënten en ongezonde cliënten van de Participatiewet. Dit is vooral het gevolg van het eigen risico in de Ziektekostenverzekering. De raad merkt uit contacten met zijn achterban dat steeds meer cliënten de zorg mijden, uit vrees het eigen risico niet te kunnen betalen. Ook als het wel betaald kan worden, is er een groot verschil in koopkracht met gezonde cliënten. De raad roept B&W daarom op om druk uit te oefenen op de regering in Den Haag om het eigen risico voor minima te schrappen.

7. Gezien het vorige punt vindt de raad het uitstekend dat in de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (Rtm) een bedrag van 25 euro per maand is opgenomen ter dekking van het eigen risico. De raad ziet graag een uitbreiding van de posten in de Rtm, zodat meer cliënten van deze voorziening gebruik kunnen maken. Nu zijn dat er slechts vier. Voorts dienen de bedragen in de Rtm jaarlijks geindexeerd te worden.

8. De Participatieraad constateert dat zeer veel cliënten geen gebruik maken van de mogelijkheden die de Aangifte Inkomstenbelasting biedt om zorgkosten (met name voor medicijnen en diëten) terug te krijgen. De raad adviseert om dit tot vast onderdeel te maken van het jaarlijkse gesprek tussen WPI en de cliënt.

9. De Participatieraad zou graag zien dat meer zorgkosten vergoed kunnen worden uit de Bijzondere Bijstand. Nu worden aanvragen vaak geweigerd. De Bijzondere Bijstand zou kunnen dienen als buffer voor alle kosten die niet door de Ziektekostenverzekering, Rtm of Aangifte Inkomstenbelasting worden gedekt. Daarmee kan de koopkrachtkloof tussen ongezonde en gezonde cliënten worden gedicht.

10. De Participatieraad vindt het zorgwekkend dat cliënten verstoken blijven van armoedevoorzieningen, omdat ze een taalachterstand hebben en/of niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden. De raad vermoedt dat het niet of onvoldoende beschikken over een sociaal netwerk eveneens een reden is waarom een deel van de cliënten geen gebruik maakt van de gemeentelijke voorzieningen. Versterken van het sociale netwerk, door bijvoorbeeld kortingen op contributies van verenigingen en sportkleding, gevoegd bij gratis openbaar vervoer, kunnen het sociale netwerk vergroten. Lang niet alle sportverenigingen geven korting aan minima. Wellicht kan dit een voorwaarde worden voor gemeentelijke subsidie.

11. Bij de aanbiedingen van de Stadspas zou vaker dan nu gratis openbaar vervoer aangeboden moeten worden. Nu zien cliënten te vaak af van aanbiedingen, omdat de kosten voor het openbaar vervoer te groot zijn. Denk aan een alleenstaande moeder met drie kinderen die van Osdorp naar Artis wil en die niet beschikt over eigen vervoer.

Advies geschreven door Martin Brandwagt en Anke van der Vliet, Participatieraad Amsterdam, werkgroep Kwaliteit Dienstverlening.

Datum: 11 september 2018