ONGEVRAAGD ADVIES: STADSPAS

Aantal pagina’s : 3

ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BELEIDSKADER UITVOERING/ONDERSTEUNING: STADSPAS

 

November 2019

 

Aanleiding:

Na verschillende binnengekomen signalen bij de Participatieraad Amsterdam (hierna te noemen: de raad), over het gebruik en kenmerken betreffende de Stadspas, wil de raad hiervoor een ongevraagd advies inbrengen.

Signalen die bij de Raad zijn binnen gekomen:

 1. De Stadspas heeft de kenmerken groene stip en blauwe ruit. Dit is een kenmerk waarbij het inkomen van de houder van de Stadspas herleidbaar is.
 2. Veel onduidelijkheden over het gebruik kunnen maken van de Stadspas
 3. De bedoelde kortingen zijn niet voor alle gebruikers te bereiken
 4. Houders van de Stadspas kunnen niet alle mogelijkheden van participatie en mantelzorg vanuit hun beleving geven
 5. Vereenzaming en het kwijtraken van het sociaal netwerk van de houder van de Stadspas
 6. Het actief zoeken van de gemeente om de mogelijkheden van de Stadspas uit te breiden.
 7. Bij “noodsituaties” wordt er soms zwart gereisd” door houders van een Stadspas (natuurlijk gebeurt dit ook bij niet-houders van een Stadspas), omdat zij geen andere uitweg zien om bijvoorbeeld bij zieke familieleden te komen. Het gevolg is dat zij een bekeuring krijgen als zij betrapt worden. Bekeuringen, die veelal niet betaald kunnen worden met vele nare gevolgen.

Visie raad op het gebruik van een Stadspas:

De raad is van mening dat bovenbeschreven signalen aangeven dat de privacy van houders van een Stadspas niet genoeg beschermd is, daar door het kenmerk van een groene stip dan wel blauwe ruit de houder zich kenbaar maakt behorend tot een aantal inwoners met een bepaald inkomen, dit is uit ten boze.

Verder vindt de raad dat voor houders van de Stadspas, andere toegangen naar kortingen, bijvoorbeeld de Voedselbank, hieraan gekoppeld kan worden, zodat als de houder van de Stadspas in aanmerking komt voor de Voedselbank, dat dit automatisch naar voren komt, zodat de houder van de Stadspas het verhaal en alle papieren rompslomp niet nog eens aan te hoeven brengen.

De raad vindt dat de Stadspas juist mogelijkheden van participatie moet ondersteunen dan wel uitbreiden van de mogelijkheden van de houder van de Stadspas tot participatie.

De raad vind voorts dat de communicatie/informatie die door de Stadspas aan mogelijkheden biedt kan worden verbeterd en worden uitgebreid.

De gemeentelijke aanpak om het gebruik van de Stadspas aan te bieden

De Raad vindt ook dat er een grotere bekendheid aan het verkrijgen van de Stadspas gegeven moet worden, bijvoorbeeld als een inwoner een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering of een uitkering van gelijkwaardige hoogte. In verband met het laatste dient contact te worden opgenomen met het UWV of de SVB.

De Raad vindt dat indien een inwoner in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, deze meteen ook de Stadspas moet krijgen, dan wel gewezen moet worden op het bestaan daarvan. Hierop mag de gemeente geen uitzondering maken als de aanvrager van de bijstandsuitkering een spaarrekening heeft , bijvoorbeeld voor de betaling van de begrafenis/crematie, dan wel voor het onderhoud van de koopwoning. Hiervoor zou een limiet kunnen worden ingesteld, bijvoorbeeld de norm voor vermogensbelasting (ongeveer 20.000 euro).

De Raad vindt ook dat inwoners die een uitkering van het UWV of de SVB ontvangen die van gelijke hoogte als de bijstandsnorm (of lager dan die norm), het UWV en de SVB de uitkeringsgerechtigde ook in kennis dient te stellen van de Stadspas. De Stadspas dient alsdan te worden verstrekt op gelijkwaardige duur van uitgifte.

 

ADVIES

 1. De kenmerken: groene- dan wel de blauwe ruit verwijderen van de Stadspas
 2. De Stadspas als OV-vervoersbewijs te laten gelden in de Regio Amsterdam
 3. De Stadspas te koppelen aan de mogelijkheden van de Voedselbank
 4. De verstrekte informatie over de toegangen die door de Stadspas mogelijk worden gemaakt, de tekst op te maken in Arial 12pt. Dit is voor de meeste mensen een leesbaar lettertype en is ook goed leesbaar voor software van slechtzienden en blinden.
 5. De mogelijkheden van de Stadspas uit te breiden en dan op het niveau van het aantal Stadspasgebruikers.
 6. Het ontwikkelen van een applicatie die onbeperkt toegankelijk is en met spraak ondersteund wordt/kan worden, waar informatie en mogelijkheden worden geplaatst over de Stadspas en waar men zich als bedrijf kan aanmelden en waar houders van een Stadspas zich kunnen wenden voor aanbiedingen.

De raad is zoals gebruikelijk beschikbaar om over het ongevraagd advies van gedachten te wisselen.

 

Als vastgesteld in de plenaire vergadering van de Participatieraad d.d. 6 november 2019.

Participatieraad Amsterdam, namens deze

Ton Arendse

6 november 2019